Залиште ваш номер телефону і ми зв'яжемося з вами!
Або зателефонуйте нам:
+38 (096) 363-89-22

Кафедри Факультету
права та економіки

У складі факультету
права та економіки
функціонують такі кафедри:
Завідувач кафедри – доктор юридичних наук, доцент Манько Денис Григорович
Завідувач кафедри – доктор юридичних наук, професор Подобний Олександр Олександрович
Завідувач кафедри - доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Кізлова Олена Сергіївна
Завідувач кафедри – доктор юридичних наук, професор Андрейченко Світлана Сергіївна
Завідувач кафедри – кандидат економічних наук, доцент Нестерова Катерина Сергіївна

Програми факультету
Термін навчання: 1 рік та 10 місяців
Денна і заочна форма навчання
Диплом державного зразка
Термін навчання: 3 роки та 10 місяців
Денна і заочна форма навчання
Диплом державного зразка
Термін навчання: 1 рік та 4 місяці
Денна і заочна форма навчання
Диплом державного зразка
Термін навчання: 1 семестр
Курси для опанування професії та підвищення кваліфікації
Денна форма навчання
Можливість навчатися в іноземних закаладах вищої освіти
Кафедра державно-правових дисциплін
Історія кафедри. Кафедра державно-правових дисциплін є одним з основоположних структурних підрозділів Факультету права та економіки. На базі кафедри здійснюється підготовка фахівців за відповідними освітніми та науковими програмами на таких рівнях освіти: «фаховий молодший бакалавр», «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії».

Кафедру державно-правових дисциплін було створено одночасно з факультетом права та економіки у 2002 році. Першим завідувачем кафедри була кандидат юридичних наук, доцент Наталія Іванівна Долматова. Багато років кафедру очолював доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної Академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України Анатолій Федорович Крижановський. З 1 червня 2016 р. кафедру очолювала професор Наталя Миколаївна Крестовська. З 2021 р. завідувачем кафедри є доктор юридичних наук, доцент Манько Денис Григорович.

Науково-дослідна робота. Комплексна наукова тема, над якою працює кафедра – «Теоретико-правові засади розвитку держави, права та юридичної діяльності в умовах становлення глобального інформаційного суспільства».

На кафедрі розроблено та впроваджено в освітні програми такі нові дисципліни: «Методологія та організація наукових досліджень» (професор А.Ф. Крижанівський), «Науково-дослідна робота студента», «Основи академічного письма» (доцент Н.Б. Арабаджи), «Ювенальна юстиція в Україні та світі» та «Медіація у професійній діяльності юриста» (професор Н.М. Крестовська), «Юридична техніка й технології», «Юридичні технології здійснення права», «Легалізація у механізмі здійснення права», «Загальні навчальні правничі компетентності», «Юридичні технології у правоохоронній діяльності», «Юридичні технології адвокатської діяльності», «Основи IT-права», «Право і держава в умовах сучасних викликів» (доцент Д.Г. Манько), «Забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності» (доцент Я.О. Тицька), «Історія правоохоронних органів в Україні» (доцент Н.В. Атаманова), «Юридичний супровід бізнесу» (доцент Згама А.О.).

Викладачі кафедри мають публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України та у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.
Доценти Манько Д.Г. та Тицька Я.О., є членами редакційної ради журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету».
Співробітники кафедри є членами авторських колективів таких видань як «Загальнотеоретична юриспруденція» та «Методологія та інноватика загальнотеоретичної юриспруденції» під редакцією доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАПрНУ Ю.М. Оборотова.
Важливим напрямком роботи кафедри є підготовка наукових кадрів. Сьогодні під керівництвом д.ю.н., доцента Д.Г. Манька та доцента Я.О. Тицької здійснюється підготовка дисертаційних досліджень здобувачів третього освітнього рівня «доктор філософії».


Науково-педагогічний склад, станом на 2023 рік, налічує 2 доктора наук, 6 кандидатів наук. Викладачі кафедри проводять усі необхідні види навчальних занять, практичну і теоретичну підготовку, методичну і виховну роботу, спрямовану на реалізацію студентами своїх здібностей, досягнення професійних компетентностей, підготовку до активної професійної та творчої діяльності. На кафедрі державно-правових дисциплін проводяться організаційні заходи для участі викладачів, студентів в університетських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних науково-технічних конференціях, круглих столах, вебінарах, олімпіадах та ін. Постійно відбувається підвищення кваліфікації членів кафедри.

Адреса: 65009, Одеса, вул. Фонтанська дорога 33, каб. 614
E-mail: kafedrat@gmail.com
Графік роботи кафедри: пон. – п'ят. 8.30 – 18.00
Науково-педагогічний склад кафедри
Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики
Історія кафедри. Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики є випускаючою кафедрою факультету права та економіки, що була створено у 2007 році та здійснює підготовку фахівців за відповідними освітніми програмами на таких рівнях освіти: «фаховий молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр» та Phd.

Науково-педагогічний склад. На кафедрі працюють науково-педагогічні працівники і фахівці-практики:
- 2 доктора юридичних наук: О. О. Подобний за спеціальністю 12.00.09 кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, а також А. М. Притула за спеціальністю 21.07.05 службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку;
- 6 кандидатів юридичних наук: С. О. Загороднюк, А. М. Меденцев, Н. В. Неледва, Д. А. Третьяков, В.В. Домніцак, А.В. Бурунгулов.
- лаборант В. М. Слатвінська;
- викладачі-погодинники: О.В. Холод, О.І. Стеценко-Баранова, В. М. Слатвінська, В.В. Домніцак, А.В. Бурунгулов.
- аспіранти: О. В. Сара, С. О. Ліненко, К. Е. Сон, Т. Г. Єрусланова, Б. І. Острянко, О. Г. Мурга, Р. О. Осадца, Ю. В. Рибак.

Більша частина викладацького і аспірантського складу має значний досвід роботи в правоохоронних органах, внутрішніх справ, прокуратури, прикордонної служби.
З моменту утворення кафедру в різний час очолювали: доцент, к.ю.н. О. С. Саінчін, доцент, д.ю.н. Ю. О. Гурджі. В її становлення і розвиток значний внесок вніс д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України Василь Дмитрович Берназ.

З липня 2016 року кафедру очолює д.ю.н., професор Подобний Олександр Олександрович.

Основними навчальними дисциплінами є «Кримінальне право», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право», «Кримінальний процес», «Криміналістика», «Основи оперативно-розшукової діяльності», «Тактико-спеціальна підготовка сил охорони правопорядку», «Судова медицина», «Судові та правоохоронні органи України», «Адвокатура» та ін. Науково-педагогічний склад веде постійну роботу з розроблення та вдосконалення навчальних програм, методик проведення занять. Навчання організовано відповідно до вимог Болонського процесу.

Реалізуючи спеціалізацію «Кримінально-правова юстиція», діють кафедральні гуртки «Детектив» та «Криміналіст», в рамках яких зі студентами проводять заняття провідні вчені, найбільш досвідчені викладачі та працівники правоохоронних органів за такими актуальними напрямами, як тактика проведення слідчих (розшукових) дій, виявлення слідів злочину і здійснення криміналістичних досліджень, встановлення злочинців по слідах пальців рук, діагностика брехні в процесі спілкування, ознайомлення з роботою поліграфа, спортивні і практичні стрільби, відвідування судових засідань, установ виконання кримінальних покарань, музеїв анатомії людини, історії поліції, студенти виступають з науковими доповідями на актуальні питання правоохоронної діяльності та правознавства.

З 2011 року відкрита і активно працює аспірантура. Колектив проводить науково-дослідну роботу за кафедральною темою «Актуальні проблеми вдосконалення процесуальних, криміналістичних та оперативно-розшукових засад кримінальної юстиції». Здійснюється захисти дисертацій в рамках роботи докторської спеціалізованої вченої ради університету Д 41.136.01 та разових спеціалізованих вчених рад (Phd).

Науково-дослідна робота. Щорічно з виданням збірки матеріалів кафедрою проводиться науково-практична конференція «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики», а також науково-практичний семінар «Сучасні проблеми правоохоронної діяльності та підготовки профільних фахівців».

Професорсько-викладацьким складом видано ряд монографій і навчальних посібників: О. О. Подобний «Протидія організованій злочинній діяльності, пов'язаній з викраденням людини» (2009); М. П. Водько, О. О. Подобний «Кримінально-правова регламентація протидії організованій злочинності» (2010); Ю. О. Гурджі «Потерпілий у кримінальному процесі: юридичні засоби забезпечення активності» (2010); А. М. Притула (в співавторстві) «Злочини проти довкілля» (2010); А. М. Притула, Є. Л. Стрельцов «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України: склад злочину» (2011); О. О. Подобний «Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ по боротьбі з корисливо-насильницькою організованою злочинністю» (2012); Н. А. Орловська «Підстави і принципи побудови кримінально-правових санкцій» (2012); А. М. Притула, Є. Л. Стрельцов «Контрабанда: склад злочину» (2012); Podobnyi О. О. «Synergy of operational-searchactivitie and pre-trial investigation» (2019); Podobnyi О. О. «Actual problems of covert investigation» (2019); Калімбет І.Л. «Розслідування групових корисливо-насильницьких злочинів неповнолiтнiх» (2019); Водько М.П., Подобний О.О. «Правові та організаційні засади боротьби з організованою злочинністю в Україні» (2021). Колективом кафедри складено ряд науково-практичних коментарів законодавства: Кримінального процесуального кодексу України (В. Д. Берназ), Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (В. Д. Берназ, А. М. Притула).

Підтримуючи наукові зв'язки з академічними та науково-дослідними установами, викладачі систематично беруть участь в наукових і практичних конференціях, семінарах і симпозіумах з проблем кримінального, кримінально-виконавчого права, кримінології, кримінального процесу, криміналістики, оперативно-розшукової діяльності.

Професорсько-викладацький склад здійснює рецензування монографій, готує відгуки на дисертації і автореферати, бере участь в атестації наукових кадрів, виступає в якості опонентів. Результати наукових досліджень кафедри відображені в серіях наукових статей, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях і збірках, визнаних фаховими з юридичних дисциплін, що знаходяться в провідних наукових бібліотеках України та іноземних держав, у тому числі тих, що включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science, Core Collection.

Діяльність кафедри кримінального права, процесу та криміналістики спрямована на підготовку висококваліфікованих юристів та правоохоронців, які прагнуть до професійного успіху, здатних критично мислити, приймати справедливі рішення в інтересах людини і суспільства, забезпечувати права і законні інтереси учасників кримінального судочинства.

Адреса: 65009, Одеса, вул. Фонтанська дорога 33, каб. 614
E-mail: kafedrakppk@i.ua,
Графік роботи кафедри: пон. – п'ят. 8.30 – 18.00
Науково-педагогічний склад кафедри
Кафедра цивільно-правових дисциплін та статистики
Історія кафедри. Кафедра цивільно-правових дисциплін та статистики Міжнародного гуманітарного університету була створена в 2006 році на базі кафедри цивільно-правових дисциплін.

Науково-педагогічний склад. У формуванні наукового потенціалу кафедри брали участь керівники кафедри: д.ю.н., професор, Заслужений юрист України Р.М. Мінченко, к.ю.н., доцент А.Л. Ткачук. З квітня 2012 по теперішній час кафедру цивільно-правових дисциплін та статистики очолює д.ю.н., професор, Заслужений юрист України О.С. Кізлова.

Вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців вносять співробітники кафедри: доктор юридичних наук, професор О.С. Кізлова, доктор юридичних наук, професор Л.В. Діденко, кандидат юридичних наук, доцент Н.М. Денисяк.

Науково-дослідна робота. Основним науковим напрямком кафедри є робота над комплексною науково-дослідною темою: «Приватно-правова сфера України в контексті європейської інтеграції». За результатами науково-дослідної роботи викладачами кафедри публікуються монографії, підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники, наукові статті.

У 2014 році редакцією д.ю.н., професора О. С. Кізлової видан навчальний посібник «Цивільне та сімейне право України: в додаткових питаннях та відповідях. Загальна частина», рецензентами якого виступили видатні цивілісти д.ю.н., професор член-кореспондент НАПрН України Р.А. Майданик, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України Р.М. Мінченко.

У 2017 році під редакцією д.ю.н., професора О. С. Кізлової видана колективна монографія «Окремі види договорів у сучасному законодавстві України», рецензентами якої виступили видатні цивілісти д.ю.н., професор, академік НАПрН України, Заслужений діяч науки і техніки України В. В. Луць, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України Р. М. Мінченко;

У 2020 році під редакцією д.ю.н., професора О. С. Кізлової, д.ю.н., професора Л.В. Діденко (упорядник), к.ю.н., доцент Н.М. Денисяк(упорядник) був виданий навчальний посібник «Сучасні проблеми приватного та публічного права у питаннях та відповідях», рецензентами виступили д.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія», заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАПрНУ Є.О. Харитонов, д.ю.н., професор, завідувач сектору проблем договірного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України.

Одним з основних напрямків роботи кафедри є проведення конференцій, наукових семінарів, круглих столів, дискусій з актуальних питань цивільного права, сімейного права, цивільного процесу, господарського права, господарського процесу.

Викладачі активно беруть участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій професорсько-викладацького складу і студентських конференцій, є учасниками міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, які проводяться у вищих навчальних закладах та наукових установах міста Одеси, Києва, Херсона, Харкова.

На кафедрі викладаються наступні дисципліни: Основи цивілістики, Цивільне право, Цивільний процес, Господарське права, Господарське процесуальне права, Трудове право, Земельне право, Актуальні проблеми цивільного права, Актуальні проблеми господарського права, Актуальні проблеми цивільного та господарського процесу.

Колектив кафедри підтримує постійні зв'язки з відомими навчальними юридичними закладами, бере активну участь у конференціях і круглих столах, які проводяться Ужгородським національним університетом, Київським національним університетом ім. Т. Г. Шевченко, Національною юридичною академією ім. Ярослава Мудрого, Херсонським державним університетом, Львівським національним університетом ім. Івана Франка.

Викладачі та аспіранти кафедри публікують свої наукові статті у журналах, які входять до переліку наукових фахових видань України: «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету», «Актуальні проблеми держави і права», «Науковий вісник Ужгородського національного університету», «Митна справа» , «Південноукраїнській правничий часопис» та ін.

Адреса: 65009, Одеса, вул. Фонтанська дорога 33, навчальний корпус №1
E-mail: kghpp1@gmail.com

Графік роботи кафедри: пон. – п'ят. 8.30 – 18.00
Науково-педагогічний склад кафедри
Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства
Історія кафедри. Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства Факультету права та економіки була створена в 2004 році і стала невід'ємною частиною Одеської правової школи завдяки багаторічній роботі авторитетних вчених-міжнародників, які очолювали кафедру: проф. Н.А. Зелінської, проф. Т.С. Ківалової, проф. Т.Р. Короткого, проф. Т.О. Анцупової. З 2016 року кафедру очолює доктор юридичних наук, доцент Андрейченко С.С.

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства готує фахівців за відповідними освітніми програмами на таких рівнях освіти: «фаховий молодший бакалавр», «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії».

Науково-дослідна робота. Сфера наукових інтересів співробітників кафедри охоплює основні галузі міжнародного публічного та міжнародного приватного права, європейського права, порівняльного правознавства. Колективом кафедри забезпечується впровадження новаторських підходів до вивчення міжнародного права в навчальному процесі. З 2004 по 2021 рр. підготовлено і опубліковано значну кількість навчально-методичних посібників («Міжнародне гуманітарне право», «Міжнародне публічне право», «Право міжнародної безпеки», «Міжнародне морське право», «Міжнародне авторське право», «Право міжнародно-правової відповідальності», «Правові основи IT-бізнесу» та ін.), підручників і монографій, опубліковані численні наукові статті та тези. Викладачі кафедри мають наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України та у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection. Традицією кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства є організація щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародне право: de Lege Praeterita, Instante, Futura».

На кафедрі розроблено та впроваджено у навчальний процес такі дисципліни: «Міжнародне гуманітарне право» (Громовенко К. В.), «Міжнародне кримінальне право» (Андрейченко С. С.), «Історія міжнародного права» (Хендель Н. В.), «Порівняльне правознавство» (Качурінер В. Л.), «Юридичний супровід IT бізнесу» (С. І. Цуркану), «Порівняльне конституційне право» (Пахлеванзаде А.).

Громовенко К. В., Андрейченко С. С. є членами редакційної колегії журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція», Ківалова Т. С. є членом редаційної колегії журналу «Часопис цивілістики», Андрейченко С.С. є членом редколегії збірнику «Актуальні проблеми держави і права».

Важливим напрямком роботи кафедри є підготовка наукових кадрів. У 2017 році на кафедрі була відкрита аспірантура зі спеціальності 12.00.11 – «Міжнародне право». Наразі під керівництвом професора Громовенка К. В., професора Бабіна Б. В. здійснюється підготовка дисертаційних досліджень здобувачів третього освітнього рівня «доктор філософії».

Пріоритетним завданням кафедри є організація і керівництво студентською науковою діяльністю. Найбільш гострі проблеми міжнародного публічного права, права Європейського Союзу, міжнародного приватного права обговорюються в рамках гуртків, які проводяться викладачами кафедри.

Науково-педагогічний склад кафедри складає 4 доктора наук, 5 кандидатів наук, 1 викладач. На кафедрі працює один лаборант.

Адреса: 65009, Одеса, вул. Фонтанська дорога 33, каб. 420
E-mail: intlawdept@gmail.com
Графік роботи кафедри: пон. – п'ят. 8.30 – 18.00
Науково-педагогічний склад кафедри
Кафедра економіки і міжнародних економічних відносин
Кафедра економіки і міжнародних економічних відносин була створена у 2006 р. За час функціонування кафедри її співробітниками були захищені 1 докторська, 3 кандидатські дисертації, 4 співробітники отримали вчені звання професора і доцентів.

Місією кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців «нової формації», які здатні ефективно здійснювати професійні обов'язки в умовах турбулентності зовнішнього середовища. Реалізація місії забезпечується збалансованим поєднанням теоретичної підготовки з формуванням «м'яких» навичок, використанням інноваційних освітніх технологій поряд з дієвою системою лекцій-тренінгів за участю фахівців-практиків. Такий підхід забезпечує підготовку майбутніх економістів з розвинутими професійними та соціально-особистісними компетенціями відповідно до потреб ринку праці, які здатні приймати економічно обґрунтовані рішення в умовах динамічного зовнішнього середовища, реформування вищої освіти в Україні та її інтеграції у єдиний європейський простір.

Завідувач кафедри – кандидат економічних наук, доцент Нестерова Катерина Сергіївна


Науково-дослідна робота. Викладачі кафедри проводять науково-дослідну роботу зі студентами. Щорічно викладачами кафедри проводиться Всеукранська науково-практична студентська конференція «Проблеми підвищення ефективності функціонування національної економіки України в умовах глобалізації».

Функціонує науковий гурток на тему: «Економіка та бізнес в умовах глобальних змін». Під керівництвом викладачів кафедри здобувачі приймають участь у зовнішніх українських та міжнародних науково-практичних конференціях, форумах, круглих столах.

Викладачі кафедри мають наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України та у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection. Також на постійній основі викладачі приймають участь у програмах підвищення кваліфікації, мають відзнаки та грамоти від роботодавців, Одеської міської ради тощо.

Викладачі кафедри є учасниками профільних наукових спілок, зокрема ГО «Спілка економістів України», ГО «Українська асоціація економістів-міжнародників».


Науково-педагогічний склад кафедри налічує 1 доктора наук та 5 кандидатів наук. Викладачі кафедри проводять усі необхідні види навчальних занять, практичну і теоретичну підготовку, методичну і виховну роботу, спрямовану на реалізацію здобувачами своїх здібностей, досягнення ними професійних компетентностей, реалізації наукового та творчого потенціалу.

Адреса: 65009, Одеса, вул. Фонтанська дорога 33, каб. 614
E-mail: departmentier@gmail.com
Графік роботи кафедри: пон. – п'ят. 8.30 – 18.00
Науково-педагогічний склад кафедри
Контакти
Одеса, Фонтанська дорога, 33

Телефон: +38 (096) 363-89-22
Eл.пошта: yana1maslova@gmail.com
Made on
Tilda