Залиште ваш номер телефону і ми зв'яжемося з вами!
Або зателефонуйте нам:
+38 (096) 363-89-22

Кафедри Факультету
права та економіки

У складі факультету
права та економіки
функціонують такі кафедри:
Кафедра державно-правових дисциплін
Історія кафедри. Кафедра державно-правових дисциплін є одним з основоположних структурних підрозділів Інституту права, економіки та міжнародних відносин. На базі кафедри здійснюється підготовка фахівців за відповідними освітніми та науковими програмами на таких рівнях освіти: «фаховий молодший бакалавр», «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії».

Кафедру державно-правових дисциплін було створено одночасно з Інститутом права, економіки та міжнародних відносин у 2002 році. Першим завідувачем кафедри була кандидат юридичних наук, доцент Наталія Іванівна Долматова. Багато років кафедру очолював доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної Академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України Анатолій Федорович Крижановський. З 1 червня 2016 р. кафедру очолювала професор Наталя Миколаївна Крестовська. З 2021 р. завідувачем кафедри є доктор юридичних наук, доцент Манько Денис Григорович.

Науково-дослідна робота. Комплексна наукова тема, над якою працює кафедра – «Актуальні проблеми розвитку загальнотеоретичної юриспруденції та публічного права».

На кафедрі розроблено та впроваджено в освітні програми такі нові дисципліни: «Методологія та організація наукових досліджень» (професор А.Ф. Крижанівський), «Науково-дослідна робота студента» (доцент Н.Б. Арабаджи), «Ювенальна юстиція в Україні та світі» та «Медіація у професійній діяльності юриста» (професор Н.М. Крестовська), «Загальні правничі компетентності», «Юридичні технології у правоохоронній діяльності» та «Адвокатська діяльність» (доцент Д.Г. Манько), «Забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності» (доцент Я.О. Тицька), «Історія правоохоронних органів в Україні» (доцент Н.В. Атаманова), «Юридичний супровід бізнесу» (доцент Згама А.О.).

Викладачі кафедри мають публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України та у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.
Професор Крижановський А.Ф. є головою, а доценти Манько Д.Г. та Тицька Я.О. – членами редакційної ради журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету».
Співробітники кафедри є членами авторських колективів таких видань як «Загальнотеоретична юриспруденція» та «Методологія та інноватика загальнотеоретичної юриспруденції» під редакцією доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАПрНУ Ю.М. Оборотова.
Важливим напрямком роботи кафедри є підготовка наукових кадрів. Сьогодні під керівництвом професорів А.Ф. Крижанівського, Н.М. Крестовської, доцента Д.Г. Манька здійснюється підготовка дисертаційних досліджень здобувачів третього освітнього рівня «доктор філософії».

Науково-педагогічний склад кафедри налічує 3 доктора наук, 6 кандидатів наук, та 1 викладач. Викладачі кафедри проводять усі необхідні види навчальних занять, практичну і теоретичну підготовку, методичну і виховну роботу, спрямовану на реалізацію студентами своїх здібностей, досягнення професійних компетентностей, підготовку до активної професійної та творчої діяльності. На кафедрі державно-правових дисциплін проводяться організаційні заходи для участі викладачів, студентів в інститутських, університетських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних науково-технічних конференціях, круглих столах, вебінарах, олімпіадах та ін.

Адреса: 65009, Одеса, вул. Фонтанська дорога 33, каб. 614
E-mail: kafedrat@gmail.com
Графік роботи кафедри: пон. – п'ят. 8.30 – 18.00
Науково-педагогічний склад кафедри
Манько Денис Григорович
Завідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент
Тицька Яна Олександрівна
Кандидат юридичних наук, доцент, директор Факультету права та економіки
Крижановський Анатолій Федорович
Доктор юридичних наук, професор
Крестовська Наталя Миколаївна
Доктор юридичних наук, професор
Атаманова Наталя Віталіївна
Кандидат юридичних наук, доцент
Арабаджи Наталя Борисівна
Кандидат юридичних наук, доцент
Згама Антоніна Олександрівна
Кандидат юридичних наук, доцент
Серих Олена Василівна
Кандидат юридичних наук, доцент кафедри
Яцишин Вадим Валерійович
Викладач
Голубєва Галина Миколаївна
Лаборант кафедри
Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики
Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики є випускаючою кафедрою Інституту права, економіки та міжнародних відносин та здійснює підготовку фахівців за відповідними освітніми програмами на таких рівнях освіти: 2фаховий молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр» та Phd. Cтворена кафедра була у 2007 році. З 2003 року по 2007 рік вона іменувалася кафедрою кримінально-правових дисциплін.

На кафедрі працюють 12 працівників, з них:
- 2 доктора юридичних наук: О. О. Подобний за спеціальністю 12.00.09 кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, а також А. М. Притула за спеціальністю 21.07.05 службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку;
- 5 кандидата юридичних наук: С. О. Загороднюк, І. Л. Калімбет, А. М. Меденцев, Н. В. Неледва, Д. А. Третьяков.
- лаборант Г. В. Паламарчук,
- аспіранти – Р. О. Бєльський, О. В. Сара, Є. І. Деркач, С. О. Лінько.

Більша частина викладацького і аспірантського складу кафедри має значний досвід роботи в правоохоронних органах: внутрішніх справ, безпеки, прикордонної служби, прокуратури, адвокатури.
З моменту утворення, кафедру в різний час очолювали: доцент, к.ю.н. О. С. Саінчін, доцент, д.ю.н. Ю. О. Гурджі. Як завідувач в становлення і розвиток кафедри значний внесок вніс д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України Василь Дмитрович Берназ.
В даний час кафедрою керує д.ю.н., професор Подобний Олександр Олександрович.

Викладачі кафедри ведуть постійну роботу з розробки та вдосконалення навчальних програм, методик читання лекцій, проведення практичних занять. Навчання організовано відповідно до вимог Болонського процесу.

Реалізуючи спеціалізацію «Кримінально-правова юстиція», активно діє гурток «Детектив», в рамках якого зі студентами проводять заняття провідні вчені, найбільш досвідчені викладачі та співробітники правоохоронних органів за такими актуальними напрямами, як тактика проведення слідчих (розшукових) дій, виявлення слідів злочину і проведення криміналістичних досліджень, встановлення злочинців по слідах пальців рук, діагностика брехні в процесі спілкування, ознайомлення з роботою поліграфа, спортивні й практичні стрільби, відвідування судових засідань, установ з виконання покарань, музеїв анатомії людини, історії поліції тощо.

Колектив проводить активну науково-дослідну роботу в рамках двох наукових шкіл, що функціонують на кафедрі: «Актуальні проблеми вдосконалення процесуальних, криміналістичних та оперативно-розшукових засад кримінальної юстиції» (професор О. О. Подобний).
Щорічно, в першій декаді жовтня, за підтримки Національної академії правових наук України, з виданням збірника матеріалів кафедрою проводиться міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики», а також в третій декаді березня – всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених.

Професорсько-викладацьким складом видано ряд монографій, навчальних посібників: Ф. В. Шиманський «Корупція і тінізація економіки (кримінально-правове та кримінологічне дослідження)» (2004); Ю. О. Гурджі «Правовий захист особи в кримінальному процесі: питання теорії та методології» (2007), Ю. О. Гурджі «Методологія дослідження правозахисної тематики в кримінальному судочинстві України: сучасний стан та перспективи розвитку» (2008); Ф. В. Шиманський «Злочини у сфері службової діяльності та особливості їх розслідування» (2009); В. Д. Берназ, М. В. Салтевський «Криміналістика» (2009); О. О. Подобний «Протидія організованій злочинній діяльності, пов'язаній з викраденням людини» (2009); М. П. Водько, О. О. Подобний «Кримінально-правова регламентація протидії організованій злочинності» (2010); Ю. О. Гурджі «Потерпілий у кримінальному процесі: юридичні засоби забезпечення активності» (2010); А. М. Притула (в співавторстві) «Злочини проти довкілля» (2010); А. М. Притула, Є. Л. Стрельцов «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України: склад злочину» (2011); О. О. Подобний «Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ по боротьбі з корисливо-насильницькою організованою злочинністю» (2012); А. М. Притула, Є. Л. Стрельцов «Контрабанда: склад злочину» (2012); О. О. Подобний «Основи оперативно-розшукової діяльності» (2015) та інші.

Колективом кафедри складено ряд науково-практичних коментарів законодавства: Кримінального процесуального кодексу України (В. Д. Берназ), Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (В. Д. Берназ, А. М. Притула), Закону України «Про міліцію» (А. М. Притула) та ін.

Підтримуючи наукові зв'язки з академічними та науково-дослідними установами, викладачі систематично беруть участь в наукових і практичних конференціях, семінарах і симпозіумах з проблем кримінального, кримінально-виконавчого права, кримінології, кримінального процесу, криміналістики, оперативно-розшукової діяльності.
Професорсько-викладацький склад здійснює рецензування монографій, готує відгуки на дисертації і автореферати, бере участь в атестації наукових кадрів в рамках роботи спеціалізованих вчених рад і виступає в якості опонентів. Результати наукових досліджень кафедри відображені в серіях наукових статей, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях і збірниках, визнаних фаховими з юридичних дисциплін, що знаходяться в провідних наукових бібліотеках України й іноземних держав.
Діяльність кафедри кримінального права, процесу та криміналістики спрямована на підготовку висококваліфікованих юристів, які прагнуть до професійного успіху, здатних критично мислити, приймати справедливі рішення в інтересах людини і суспільства, забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження.

Адреса: 65009, Одеса, вул. Фонтанська дорога 33, каб. 614
E-mail: kafedrakppk@i.ua,
Графік роботи кафедри: пон. – п'ят. 8.30 – 18.00
Науково-педагогічний склад кафедри
Подобний Олександр Олександрович
Професор, доктор юридичних наук, завідувач кафедри
Меденцев Анатолій Миколайович
Кандидат юридичних наук, доцент
Неледва Наталія Василівна
Кандидат юридичних наук, доцент
Загороднюк Світлана Олегівна
Кандидат юридичних наук, доцент
Калімбет Ігор Леонідович
Кандидат юридичних наук, доцент
Паламарчук Галина Вікторівна
Лаборант кафедри
Кафедра цивільного та господарського права і процесу
Кафедра цивільного та господарського права і процесу Міжнародного гуманітарного університету була створена в 2006 році на базі кафедри цивільно-правових дисциплін.
У формуванні наукового потенціалу кафедри брали участь керівники кафедри: д.ю.н., професор, Заслужений юрист України Р.М. Мінченко, к.ю.н., доцент А.Л. Ткачук. З квітня 2012 по теперішній час кафедру цивільного і господарського права та процесу очолює д.ю.н., професор, Заслужений юрист України О.С. Кізлова.
Вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців вносять співробітники кафедри: доктор юридичних наук, професор О.С. Кізлова, кандидати юридичних наук, доценти Л. В. Діденко, А. О. Згама, О.С. Кужко, О. В. Сірих, Ю. П. Ільїна, викладач Н. М. Денисяк, асистенти В. В. Андрієнко, К. І. Березовська, К.С. Савченко.

Основним науковим напрямком кафедри є робота над комплексною науково-дослідною темою: «приватно-правова сфера України в контексті європейської інтеграції» на 2012-2017 рр. За результатами науково-дослідної роботи викладачами кафедри публікуються монографії, підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники, наукові статті.
У 2013 році під редакцією д.ю.н., професора О. С. Кізлової видана колективна монографія «Окремі види договорів у сучасному законодавстві України», рецензентами якої виступили видатні цивілісти д.ю.н., професор, академік НАПрН України, Заслужений діяч науки і техніки України В. В. Луць, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України Р. М. Мінченко; підручник «Цивільне право України: у питаннях та відповідях».

Викладачами кафедри розроблені та видані навчально-методичні посібники, методичні вказівки, рекомендації та практикуми для практичних (семінарських) занять і самостійної роботи студентів: «Цивільне та сімейне право» (в 2 ч.) (упор. д.ю.н., професор Е.С. Кізлова), «Цивільне та сімейне право» (упор. к.ю.н. О.С. Кужко), «Основи римського цивільного права» (упор. ас. К.І. Березовська, В.В. Андрієнко), «Цивільний процес» (упор. к.ю.н. Л. В. Діденко, викл. Н. М. Денисяк), «Нотаріат України» (упор. к.ю.н. Ю. П. Ільїна), «Трудове право» (упор. к.ю.н. О. В. Сєрих), «Господарське процесуальне право» (упор. к.ю.н. А.А. Згама), «Правова статистика» (упор. Н.М. Денисяк).
Одним з основних напрямків роботи кафедри є проведення конференцій, наукових семінарів, круглих столів, дискусій з актуальних питань цивільного права, сімейного права, цивільного процесу, господарського права, господарського процесу.
Викладачі активно беруть участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій професорсько-викладацького складу і студентських конференцій, є учасниками міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, які проводяться у вищих навчальних закладах та наукових установах міста Одеси, Києва, Херсона, Харкова, а також в країнах СНД.
Колектив кафедри підтримує постійні зв'язки з відомими навчальними юридичними закладами, бере активну участь у конференціях і круглих столах, які проводяться Ужгородським національним університетом, Київським національним університетом ім. Т. Г. Шевченко, Національною юридичною академією ім. Ярослава Мудрого, Херсонським державним університетом, Львівським національним університетом ім. Івана Франка.

Викладачі, здобувачі та аспіранти кафедри публікують свої наукові статті у журналах, які входять до переліку наукових фахових видань України: «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету», «Актуальні проблеми держави і права», «Науковий вісник Ужгородського національного університету», «Митна справа» , «Південноукраїнській правничий часопис» та ін.

Адреса: 65009, Одеса, вул. Фонтанська дорога 33, каб. 614
E-mail: kghpp1@gmail.com

Графік роботи кафедри: пон. – п'ят. 8.30 – 18.00
Науково-педагогічний склад кафедри
Кізлова Олена Сергіївна
Завідуюча кафедрою, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист Укаїни
Діденко Лариса Василівна
Доктор юридичних наук, професор
Денисяк Наталя Миколаївна
Кандидат юридичних наук, доцент
Андрієнко Валентина Володимирівна
Кандидат юридичних наук, доцент кафедри
Кузнецова Катерина Олегівна
Лаборант кафедри
Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства
Історія кафедри. Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту національного та міжнародного права була створена в 2004 році і стала невід'ємною частиною Одеської правової школи завдяки багаторічній роботі авторитетних вчених-міжнародників, які очолювали кафедру: проф. Н.А. Зелінської, проф. Т.С. Ківалової, проф. Т.Р. Короткого, проф. Т.О. Анцупової. З 2016 року кафедру очолює доктор юридичних наук, доцент Андрейченко С.С.

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства готує фахівців за відповідними освітніми програмами на таких рівнях освіти: «фаховий молодший бакалавр», «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії».

Науково-дослідна робота. Сфера наукових інтересів співробітників кафедри охоплює основні галузі міжнародного публічного та міжнародного приватного права, європейського права, порівняльного правознавства. Колективом кафедри забезпечується впровадження новаторських підходів до вивчення міжнародного права в навчальному процесі. З 2004 по 2021 рр. підготовлено і опубліковано значну кількість навчально-методичних посібників («Міжнародне гуманітарне право», «Міжнародне публічне право», «Право міжнародної безпеки», «Міжнародне морське право», «Міжнародне авторське право», «Право міжнародно-правової відповідальності», «Правові основи IT-бізнесу» та ін.), підручників і монографій, опубліковані численні наукові статті та тези. Викладачі кафедри мають наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України та у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection. Традицією кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства є організація щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародне право: de Lege Praeterita, Instante, Futura».

На кафедрі розроблено та впроваджено у навчальний процес такі дисципліни: «Міжнародне гуманітарне право» (Громовенко К. В.), «Міжнародне кримінальне право» (Андрейченко С. С.), «Історія міжнародного права» (Хендель Н. В.), «Порівняльне правознавство» (Качурінер В. Л.), «Юридичний супровід IT бізнесу» (С. І. Цуркану), «Порівняльне конституційне право» (Пахлеванзаде А.).

Громовенко К. В., Андрейченко С. С. є членами редакційної колегії журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція», Ківалова Т. С. є членом редаційної колегії журналу «Часопис цивілістики», Андрейченко С.С. є членом редколегії збірнику «Актуальні проблеми держави і права».

Важливим напрямком роботи кафедри є підготовка наукових кадрів. У 2017 році на кафедрі була відкрита аспірантура зі спеціальності 12.00.11 – «Міжнародне право». Наразі під керівництвом професора Громовенка К. В., професора Бабіна Б. В. здійснюється підготовка дисертаційних досліджень здобувачів третього освітнього рівня «доктор філософії».

Пріоритетним завданням кафедри є організація і керівництво студентською науковою діяльністю. Найбільш гострі проблеми міжнародного публічного права, права Європейського Союзу, міжнародного приватного права обговорюються в рамках гуртків, які проводяться викладачами кафедри.

Науково-педагогічний склад кафедри складає 4 доктора наук, 5 кандидатів наук, 1 викладач. На кафедрі працює один лаборант.

Адреса: 65009, Одеса, вул. Фонтанська дорога 33, каб. 420
E-mail: intlawdept@gmail.com
Графік роботи кафедри: пон. – п'ят. 8.30 – 18.00
Науково-педагогічний склад кафедри
Андрейченко Світлана Сергіївна
Завідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент
Громовенко Костянтин Вікторович
Ректор МГУ, доктор юридичних наук, доцент
Ківалова Тетяна Сергіївна
Доктор юридичних наук, професор
Бабін Борис Володимирович
Доктор юридичних наук, професор кафедри, професор
Бааджи Наталія Анатоліївна
Кандидат юридичних наук, доцент
Качурінер Вікторія Львівна
Кандидат юридичних наук, доцент
Хендель Наталія Володимирівна
Кандидат юридичних наук, доцент
Пахдеванзаде Альборз
Кандидат юридичних наук, доцент кафедри
Чайковський Юрій Володимирович
Кандидат юридичних наук, доцент кафедри
Еннан Руслан Євгенович
Кандидат юридичних наук, доцент
Біязь Артур
Лаборант кафедри
Кафедра економіки і міжнародних економічних відносин
Кафедра економіки і міжнародних економічних відносин була заснована у 2006 р. Кафедра економіки і міжнародних економічних відносин є фундаментальною кафедрою Інституту права, економіки та міжнародних відносин та здійснює підготовку фахівців за відповідними освітніми та науковими програмами на таких рівнях освіти: «фаховий молодший бакалавр», «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії». Кафедра здійснює якісну підготовку фахівців, які володіють актуальними фаховими, соціально-особистісними знаннями та навичками, відповідно до напрямків реформування вищої освіти в Україні, її інтеграції у єдиний європейський простір та потреб ринку праці.

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Головченко О.М.

Науково-дослідна робота. Комплексна наукова тема, над якою працює кафедра – Приморські регіони у світовій економіці та процесах глобалізації» (номер державної реєстрації 0117V005588).

Викладачі кафедри проводять науково-дослідну роботу зі студентами. Щорічно викладачами кафедри проводиться Всеукранська науково-практична студентська конференція «Проблеми підвищення ефективності функціонування національної економіки України в умовах глобалізації».

Професорсько-викладацький склад кафедри приймає участь у міжнародних наукових проектах, тренінгах, круглих столах тощо. З 2015 по 2019 рр. представники кафедри прийняли участь у тренінг-семінарі у рамках програми USAID на тему: «Механізм врегулювання суперечок в рамках СОТ та засоби торговельного захисту», серії тренінгів за участю експертів з країн ЄС у рамках проекту «543681-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES – CruiseT» на теми: «Tourism Marketing and Product Development», «Service Quality in the Hospitality Sector: Standards and Tools», «Sustainable destination management», «Marketing and promotion of the destination».

На кафедрі розроблено та впроваджено в освітні програми такі дисципліни: «Актуальні проблеми ділової (конкурентної) розвідки» (професор О.М.Головченко), «Ювенальна юстиція в Україні та світі» та «Економетріка та моделювання бізнес-процесів» (професор Л.М. Потьомкін), «Управління міжнародної конкурентоспроможністю» (професор О.В.Прокопенко), «Глобальна економічна інтеграція» (доцент К.С.Нестерова), «Економіка і організація інноваційної діяльності» (доцент О.О.Зеркіна).

Викладачі кафедри мають наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України та у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

Важливим напрямком роботи кафедри є підготовка наукових кадрів. Сьогодні під керівництвом професорів О.М. Головченко та Т.В. Деркач здійснюється підготовка низки дисертаційних досліджень здобувачів третього освітнього рівня «доктор філософії».

Науково-педагогічний склад кафедри налічує 4 доктора наук (3 з них - штатні співробітники) та 6 кандидатів наук (5 з них - штатні співробітники). Викладачі кафедри проводять усі необхідні види навчальних занять, практичну і теоретичну підготовку, методичну і виховну роботу, спрямовану на реалізацію студентами своїх здібностей, досягнення професійних компетентностей, підготовку до активної професійної та творчої діяльності. На кафедрі економіки і міжнародних економічних відносин проводяться організаційні заходи для участі викладачів, студентів в інститутських, університетських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних науково-технічних конференціях, круглих столах, вебінарах, олімпіадах та ін.

Адреса: 65009, Одеса, вул. Фонтанська дорога 33, каб. 614
E-mail: departmentier@gmail.com
Графік роботи кафедри: пон. – п'ят. 8.30 – 18.00
Науково-педагогічний склад кафедри
Головченко Олена Миколаївна
Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор
Потьомкін Леонід Миколайович
Доктор економічних наук, професор
Прокопенко Ольга Володимирівна
Доктор економічних наук, професор
Банасько Тетяна Миколаївна
Кандидат економічних наук, доцент
Зеркіна Оксана Олександрівна
Кандидат економічних наук, доцент
Нестерова Катерина Сергіївна
Кандидат економічних наук, доцент
Райчева Лариса Іванівна
Кандидат економічних наук, доцент
Рассаднікова Світлана Іванівна
Кандидат економічних наук, доцент
Комп'ютерної інженерії та інноваційних технологій
Напрям, зв'язаний з комп'ютерними науками, був заснований в університеті в 2004 році. З 2014 року кафедру комп'ютерних наук та інноваційних технологій очолює кандидат технічних наук В.І. Гура.

В тому ж 2004 році були отримані ліцензії, організований та проведений перший набір студентів за трьома спеціальностями: Комп'ютерні системи та мережі; Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах – 18 студентів; Обслуговування комп'ютерних систем.

В 2005 році, за ініціативою викладачів факультету, з метою координації навчальної та методичної роботи, був започаткований та почав свою діяльність факультетський науково-методичний семінар з проблем підготовки фахівців технічних спеціальностей в гуманітарному вузі. Семінар веде свою роботу у двох секціях – у секції навчально-методичної роботи та у секції наукової роботи. За необхідністю до роботи у семінарі запрошуються провідні науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів та провідні фахівці з комп'ютерних систем та з захисту інформації:

– Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова – з питань математики та математичного моделювання;

– Одеського національного політехнічного університету – з питань комп'ютеризації;

– Одеської національної академії зв'язку ім. О.С.Попова – з питань інформаційно-комунікаційних технологій.

Засідання семінару скликаються за необхідністю, але не рідше, ніж 1 раз на 3 місяці. Практично всі результати семінару доводяться до відома всіх співробітників та студентів факультету. Рішення семінару носять рекомендаційних характер, але, як показав час та досвід, всі вони впроваджені в навчальний процес з підготовки фахівців технічних спеціальностей.

За період існування факультету силами професорсько-викладацького та навчально-допоміжного персоналу створено та обладнано ряд кабінетів та лабораторій: кабінет програмування, лабораторії фізики, схемотехніки та комп'ютерної електроніки, структурованих кабельних систем, мікропроцесорів та мікроконтролерів. Для привиття студентам практичних навиків з монтажу, обслуговування та експлуатації комп'ютерних систем та мереж, а також для проходження навчально-виробничих практик, на факультеті створена міжкафедральна навчально-практична майстерня. В лабораторіях та в майстерні встановлене сучасне обладнання, яке дає можливість вести підготовку фахівців з технічних спеціальностей на достатньо високому рівні. Планується обладнання кабінету математики та математичного моделювання, інформаційної безпеки, інформаційно-комунікаційних систем та мереж.

Кафедрами факультету ведеться велика навчально-методична робота. Зважаючи на відсутність державних стандартів на спеціальності за якими ведеться підготовка фахівців на факультеті, кафедрами розроблені, обговорені на міжкафедральному семінарі та затверджені в установленому порядку освітньо-кваліфікаційні програми, освітньо-кваліфікаційні характеристики та навчальні плани всіх спеціальностей. Відповідно до навчальних планів розроблене все методичне забезпечення навчальних дисциплін: 155 програм навчальних дисциплін, 6 програм навчальних та виробничих практик, 4 методичні керівництва по курсовому та дипломному проектуванню, 10 навчальних посібників з профілюючих дисциплін, більше 200 методичних керівництв до лабораторно-практичних робіт та для самостійної роботи студентів. Для виконання студентами лабораторних робіт з основ схемотехніки, комп'ютерної електроніки, телекомунікаційних систем та мереж, проектування трансляторів, організацій баз даних, моделювання, структурованих кабельних систем, програмно-технічних засобів захисту інформації, з основ протидії технічним розвідкам розроблені пакети прикладних програм, які використовуються студентами в навчальному процесі. Всі лабораторії обладнані комп'ютерною технікою в кількості, яка забезпечує якісну підготовку фахівців.

На факультеті функціонують 5 комп'ютерних лабораторій – загальної інформатики та основ програмування, а також кабінет математики та лабораторія фізики, які оснащені сучасним інтерактивним навчальним обладнанням, включаючи комп'ютерну техніку та інтерактивні дошки.

Для перевірки знань студентів кафедрами факультету розпочата розробка комплексу програмних засобів електронного контролю. В навчальний процес вже розпочато впровадження перших елементів комплексу.

Стосовно наукової роботи, слід відзначити, що за період його існування співробітниками була захищена 3 кандидатські роботи, 2 працівника навчаються в аспірантурі за заочною формою та готуються до захисту ще 2 роботи.

Кафедрами факультету ведуться роботи щодо виконання ініціативної науково-практичної роботи з питань практичної підготовки фахівців технічних спеціальностей. За її результатами в наукових виданнях за переліком ВАК професорсько-викладацьким складом опубліковано близько 50 наукових робіт. Крім того, в інших виданнях опубліковано ще близько 200 робіт та тез доповідей на науково-технічних конференціях, симпозіумах та семінарах.
Науково-педагогічний склад кафедри
Гура Володимир Ігорович
Завідувач кафедри, кандидат технічних наук
Головань Вячеслав Григорович
Кандидат технічних наук, професор
Сергієнко Андрій Володимирович
Кандидат технічних наук, доцент
Перелигін Борис Вікторович
Кандидат технічних наук, доцент
Новіков Вячеслав Пантелійович
Кандидат технічних наук, доцент
Єлховський Ігор Вікторович
Викладач
Якобчук Наталя Михайлівна
Лаборант кафедри
Контакти
Одеса, Фонтанська дорога, 33

Телефон: +38 (096) 363-89-22
Eл.пошта: yana1maslova@gmail.com
Made on
Tilda